BELEIDSPLAN 2021-2023

BELEIDSPLAN 2021-2023

Hoofdstuk 1 Inleiding Waarom een stichting oprichten?

In het leven van de oprichters van de stichting hebben kunst en cultuur altijd een hoofdrol gespeeld, zowel professioneel als privé. De tentoonstellingen, die Ton Quik organiseerde, waren meestal transhistorische oriëntaties op de artistieke bijdrage aan bredere culturele ontwikkelingen. De reeks Het postmoderne aan kinderen verklaard, Hemel & Aarde – Werelden van verbeelding en Smaak is daarvan een voorbeeld. Daarnaast hebben door de oprichters georganiseerde excursies en lezingen een soortgelijk breed startpunt. In de bezinning op de voortzetting van deze activiteiten in een niet-professioneel werkverband was het oprichten van een stichting die dit soort activiteiten in de toekomst mogelijk zou maken een logische stap. De gewenste uitgave van een nieuw boek “Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen” was in 2021 aanleiding de Stichting Grensovergang in het leven te roepen. De naam wijst op de inhoudelijke oriëntatie van de stichting, maar is tevens een knipoog naar de vestigingsplaats, een voormalige grenspost tussen Nederland en België.

Hoofdstuk 2 Visie en missie

De stichting wil een verdere bijdrage te geven aan de wijze van kunstbeschouwing die de initiatiefnemers tijdens hun werkzame jaren voor ogen stond: relaties leggen tussen artistieke en bredere culturele ontwikkelingen. Dit wil de stichting doen door het ontwikkelen en uitvoeren van een beperkt aantal culturele activiteiten die worden benoemd in de activiteitenplannen. Met de activiteiten wil de stichting een bescheiden bijdrage leveren aan lopende discussies, waarbij onderzocht wordt welke rol transhistorische of interculturele inzichten kunnen hebben.

Hoofdstuk 3 Ambitie

Het is de uitdrukkelijke ambitie van de stichting dat de activiteiten toegankelijk zijn voor een breed publiek. Geïnteresseerdheid is een voorwaarde, voorkennis niet. Omwille van dit streven moeten de activiteiten, anders dan wanneer ze op de incrowd gericht zijn, goed gedocumenteerd en algemeen begrijpelijk zijn. De consequentie hiervan is dat het aandeel beeldmateriaal aanzienlijk moet zijn en relatief veel uitgaven nodig zijn voor vergoedingen aan rechthebbenden van illustraties. Daarom is het nodig om voor dit soort publicaties, die zelden een groot publiek trekken, extra middelen te verwerven. De stichtingsvorm is geëigend voor acties om gerichte culturele subsidies te verwerven.

Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten van de stichting

Een stichting die inhoudelijk drijft op de bagage van de oprichters heeft als sterke punt uiteraard de directe betrokkenheid bij de activiteiten. Bestuursleden zijn actief professioneel geweest op interdisciplinair-vakinhoudelijk, juridisch en organisatorisch terrein en leggen daardoor een solide basis voor de activiteiten. Ze nemen zich voor de (meeste) activiteiten zelf uit te voeren. De betrokkenheid van de bestuursleden bepaalt tevens de beperkingen van de stichting, die ons dwingen verdere stappen naar de toekomst te overwegen. 

Binnen een half jaar na de oprichting van de stichting heeft mede om die reden al een bestuurswisseling plaatsgevonden. Oprichter Ton Quik is afgetreden als bestuurder, m.n. ook om zich volledig te richten op de samenstelling van het boek ‘Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen’. Er zijn twee nieuwe, beduidend jongere, bestuurders toegetreden, Ghislaine in de Braek en Rik Kroese. Oprichter Dorien Schouten is voorzitter gebleven.

Hoofdstuk 5 Het strategische stappenplan

Als startkapitaal van de stichting hebben de oprichters € 350.- gestort en houden ze de mogelijkheid open voor verdere donaties.

De concrete plannen van de stichting om de ambities te realiseren, de sterke punten uit te buiten en het hoofd te bieden aan de zwakke punten zijn:

  1. een website realiseren: www.stichting-grensovergang.nl 
  2. er worden/zijn subsidies aangevraagd bij ter zake relevante stichtingen en fondsen;
  3. donaties verwerven t.b.v. de continuïteit van de stichting;
  4. samenstelling bestuur grondig onder de loep nemen. In de loop van 2022 heeft daarom een essentiele bestuurswisseling plaatsgevonden. 

De bestuurders doen geen beroep op vergoedingen voor kosten voor hun eigen tijdsinvestering.

Hoofdstuk 6 Activiteitenplan 2021-2023

De jaren 2021 en 2022 zijn besteed aan het samenstellen en publiceren van het boek ‘Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen’. Deze periode werd gedomineerd door de coronapandemie en er hebben daarom geen lezingen en excursies plaats gevonden.

Met de steun van zes fondsen en Uitgeverij IJzer is het gelukt om het boek op 21 april 2023 te presenteren in het Bonnefantenmuseum. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Emile Roemer, gouverneur/CvdK Limburg.

Vanaf mei 2023 worden weer lezingen georganiseerd. Die zijn via de website en telefoon van Stichting Grensovergang te reserveren. 

Maastricht, 22 juli 2021/juni 2023